Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie

Strona główna

Przewodnik po rynku

Gospodarka Szwecji w roku 2014

Gospodarka Szwecji w roku 2014 - ogólna charakterystyka.

 

Kryzys w strefie euro przyczynił się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Szwecji. Tempo wzrostu szwedzkiego eksportu jest niższe niż oczekiwano. Powodem tego jest zmniejszenie popytu na szwedzkie towary i usługi. Według opinii szwedzkiego Instytutu Badań Gospodarczych (Konjunkturinstitutet) jeśli sytuacja uległaby pogorszeniu, to większa odpowiedzialność za stabilizację spadłaby na politykę podatkową (fiskalną), ponieważ polityka monetarna posiada ograniczone możliwości  zapewnienia dalszego wsparcia. Takie są wyniki prognozy Konjunkturinstitutet. PKB w strefie euro uległo wymiernej stagnacji w ostatnich dwóch kwartałach.

 Wzrost szwedzkiego eksportu powinien się poprawić z zakładanych prognoz z 2,4% w 2015r. do około 5% w roku 2016 i 2017. W światowej  gospodarce o dwu prędkościach wzrostu  popyt wewnętrzny staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem. Konsumpcja w sektorze prywatnym i publicznym jest wspierana i napędzana poprzez ekstensywną politykę podatkową oraz niskie stopy procentowe . Wprowadzona przez szwedzki Bank Centralny polityka monetarna ma mniejsze możliwości w Szwecji ze względu na zbliżone do zera stawki procentowe. Dlatego też w wyniku polityki monetarnej został ograniczony  zakres dalszego wsparcia, jeżeli wzrost gospodarczy dokonałby się wolniej niż zakładano. Odpowiedzialność za stabilizację spocznie zatem bardziej na polityce podatkowej (fiskalnej).

W 2014r. z uwagi na bardzo słaby wzrost  gospodarczy w strefie euro, która była kluczowym rynkiem eksportowym dla szwedzkich firm, gospodarka szwedzka odbudowywała swój potencjał i stabilizację bardzo powoli. Pobudzanie polityki gospodarczej skutkowało tym, że wzrost popytu wewnętrznego utrzymywał się  mniej więcej na  dotychczasowym poziomie.

Inflacja pozostawała  na niskim poziomie, a polityka monetarna szwedzkiego  Banku Centralnego (Riksbank), która utrzymywała zerową stopę oprocentowania będzie kontynuowana  przez najbliższych kilka lat. Przy założeniu niskiego poziomu długu publicznego można by rozważyć  okresowe pobudzanie gospodarki  poprzez politykę podatkową , jeśli  rozwój gospodarczy okazałby się gorszy, niż przewidywano. W pierwszych trzech kwartałach roku 2014  PKB Szwecji wzrastał średnio  o 0,3 %  na kwartał, podczas gdy bezrobocie  spadło do 8%. Słaby popyt zewnętrzny  hamował szwedzki eksport oraz pośrednio inwestycje gospodarcze.

 

Bezrobocie

 

Rok 2014 przyniósł na rynku pracy spadek długotrwałego bezrobocia wśród młodych ludzi. Liczba osób zatrudnionych w wieku 15-74 lata wzrosła o 68 000 do 4 772 000  w porównaniu do roku 2013. Wśród osób urodzonych poza Szwecją  było 796 000 zatrudnionych, co stanowi wzrost o 44 000 osób. Liczba bezrobotnych wyniosła  411 000, co oznacza stopę bezrobocia na poziomie 7,9 %. Liczba długotrwale bezrobotnych w wieku 15-24 lat zmniejszyła się o 5 000 i wyniosła 19 000.

 Liczba osób w wieku produkcyjnym 15-74 lata wyniosła 5 183 000 w 2014 roku, co oznacza wzrost o 68 000 osób w porównaniu do roku 2013. Współczynnik osób pracujących w stosunku do populacji wyniósł 71,9 procent, gdzie zanotowano wzrost o 0,4%. Stopa zatrudnienia wzrosła o 0,5 % do 66,2 % w 2014 roku, wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł o 0,5 % do 63,8 %, a mężczyzn do 68,6 %.

Liczba bezrobotnych w wieku 15-74 lata była na poziomie 411 000. W 2014 roku liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 189  000, a mężczyzn 222 000. W ciągu 2014 roku, średnio  7,9 % osób w wieku produkcyjnym pozostawała bezrobotna, z czego 8,2% mężczyzn i 7,7 % kobiet. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 117 000, z czego więcej mężczyzn niż kobiet.

 

Handel zagraniczny

 

Według danych  szwedzkiego Centralnego Biura Statystycznego (Statistiska Centralbyrån SCB) obroty towarowe Szwecji w 2014r. z 30 największymi partnerami handlowymi kształtowały się na poziomie 2 237,0 mld SEK, przy eksporcie rzędu 1 124,7 mld SEK oraz imporcie w wysokości 1 112,3 mld SEK. W omawianym 2014r. Szwecja odnotowała również dodatnie saldo wymiany handlowej na poziomie 12,4 mld SEK.

Obroty  towarowe Szwecji w 2013 r. wyniosły   2 136,8  mld SEK,  przy wartości eksportu równej 1 090,8 mld SEK oraz imporcie równym 1 046,0 mld SEK. Dało to Szwecji dodatnie saldo wymiany handlowej w kwocie  44,8 mld SEK.

Porównując wartości wskaźników w latach 2014/2013 można zauważyć wzrost wartości szwedzkiego eksportu o 3,1 %, importu o 6,3 %  i wzrost obrotów o 4,7% oraz zmniejszenie salda.

Jeżeli chodzi o najważniejszych partnerów handlowych Szwecji wśród krajów UE należy zauważyć , że wartość szwedzkiego eksportu do Niemiec zanotowała wzrost o 4%  i wyniosła  10% całości szwedzkiego eksportu, do Wielkiej Brytanii wzrost o 13% , a do Finlandii o 3%. Jednocześnie import z Niemiec wzrósł o 5%, z Wielkiej Brytanii o 9%, i z Holandii o 9%.W przypadku krajów azjatyckich  przykładem mogą być Chiny, gdzie odnotowano wzrost importu o 14% ,a eksportu jedynie o 1%.

Biorąc pod uwagę wielkość obrotów towarowych w 2014r.  wśród największych partnerów handlowych Szwecji ,  Polska zarówno pod względem eksportu jak i importu  plasuje się na 11 pozycji (podobnie jak w roku 2013). 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Sztokholmie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Friggagatan 4, Sztokholm 114 27, Szwecja
tel.: +46 (0)8 453 8420, fax: +46 (0)8 21 61 88, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek-Piątek 8:15 - 16:15
Czas lokalny: